seksuologia sądowa

certyfikowany kurs wprowadzający do seksuologii sądowej

realizowany w ramach UO Uniwersytetu Warszawskiego, odbywający się na kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

od charakterystyki sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej do studiów przypadków zaburzeń preferencji seksualnych

z nastawieniem na praktykę kliniczną

w 100% wolny od podejścia psychodynamicznego

Opis kursu

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami diagnozy seksuologicznej, opiniowaniem na użytek wymiaru sprawiedliwości oraz szacowaniem ryzyka powrotności do przestępstwa. Kurs składa się z części teoretycznej, która obejmuje między innymi omówienie najnowszych kryteriów diagnostycznych DSM-5 oraz ICD-11 oraz z części praktycznej, związanej z pracą nad studiami przypadków. Omówiony zostanie również system terapii sprawców przestępstw seksualnych.

Podczas kursu Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami seksuologii sądowej. Problematyka kursu koncentruje się wokół procesu formułowania opinii sądowo-seksuologicznych. Podczas kursu poruszone zostaną dodatkowo aspekty prawne związane z wykonywaniem pracy jako biegły sądowy.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby na początku zapoznać Słuchaczy z podstawami seksuologii sądowej, różnicami między parafiliami i zaburzeniami parafilicznymi, szacowaniem ryzyka powrotności do przestępstwa, a następnie umożliwić Słuchaczom pracę nad studiami przypadków oraz zapoznać z konsekwencjami wniosków zawartych w opiniach sądowo-seksuologicznych. W ten sposób Słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki sądowo-seksuologicznej.

  1. Kim jest seksuolog sądowy? Kim jest biegły sądowy? Wprowadzenie do seksuologii sądowej.
  2. Parafilie i zaburzenia parafiliczne – diagnoza różnicowa zgodnie z klasyfikacjami DSM-5 i ICD-11. Normy w seksuologii.
  3. Przegląd i charakterystyka najważniejszych zaburzeń preferencji seksualnych.
  4. Diagnoza zaburzeń parafilicznych i parafilii. Omówienie technik diagnozy zdyskredytowanych przez społeczność akademicką.
  5. Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa.
  6. Podejścia stosowane w analizie materiałów pornograficznych.
  7. Studium przypadku I – parafilie i zaburzenia parafiliczne.
  8. Studium przypadku II – szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa.
  9. Omówienie konsekwencji wniosków zawartych w opiniach sądowo-seksuologicznych. System terapeutyczny sprawców przestępstw seksualnych w Polsce i na świecie.
  10. Spojrzenie w przyszłość - technologie informacyjne w seksuologii sądowej. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych.

Materiały dydaktyczne

Zajęcia 1.

Babiarz, S. (2013). Dowód z opinii biegłego, czynny udział strony w przeprowadzeniu tego dowodu, ekspertyza a opinia biegłego. W: Ordynacja podatkowa: dowody w postępowaniu podatkowym, pod red. Rafała Dowgiera (s. 51-79). Wydawnictwo Temida.

Dostęp (PDF)

Zajęcia 2.

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2016). Kryteria diagnostyczne zaburzeń parafilicznych. W: P. Szczepańczyk, P. Winczewski, H. Wiśniewski, M. Rajewska (red.), Cierpienie i o nim interdyscyplinarnie (s. 99-115). Siedlce: Wydawnictwo UNITAS.

Dostęp (PDF)

Heitzman, J., Lew-Starowicz, M., Pacholski, M., Lew-Starowicz, Z. (2014). Wykorzystywanie seksualne dzieci w Polsce–analiza badań 257 sprawców, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec małoletnich. Psychiatria Polska, 48(1), 105-120.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Gorajski, T. (2018). Diagnoza zaburzeń preferencji seksualnych oraz szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa w opiniowaniu sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej przez polskich psychologów-seksuologów. Przegląd Seksuologiczny, 1(53), 27-34.

Dostęp (PDF)

Zajęcia 3.

Brown, G. (2019). Overview of Paraphilic Disorders. MSD Manual.

Dostęp (PDF)

Zajęcia 4.

Hawkinson, K., Zamboni, B. D. (2014). Adult baby/diaper lovers: an exploratory study of an online community sample. Archives of Sexual Behavior, 43(5), 863-877.

Dostęp (PDF)

Zajęcia 5.

Recenzja Testu Drzewa - Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Dostęp (PDF)

Kuczyńska, A. (1992/2012). Inwentarz do oceny Płci Psychologicznej. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zajęcia 6.

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018). Krytyczna analiza strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci. Przegląd Seksuologiczny, 3(51), 34-41.

Dostęp (PDF)

Zajęcia 7.

Zasady kodowania STATIC-99 w adaptacji F. Szumskiego (2018).

Dostęp (PDF)

Zajęcia 10.

Perez, M., Avila, S., Moreira, D., Moraes, D., Testoni, V., Valle, E., ... & Rocha, A. (2017). Video pornography detection through deep learning techniques and motion information. Neurocomputing, 230, 279-293.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019). Jak sieci neuronowe będą wspomagały pracę biegłych sądowych z zakresu seksuologii? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 28(4), 273-282.

Dostęp (PDF)

Dokumentacja sexAI lab (2020). Dostęp z www.sexailab.pl

Miejsce prowadzenie zajęć

Budynek kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 81.

Sala 87 na pierwszym piętrze.

W przypadku zmiany miejsca lub terminu prowadzenia zajęć zostaną Państwo poinformowani poprzez e-mail.

Ogłoszenia dydaktyczne