opiniowanie

opiniowanie sądowo-seksuologiczne zgodne z praktyką opartą na dowodach naukowych

na zlecenie osób prywatnych, zakładów karnych, aresztów śledczych, sądów, policji, prokuratur oraz adwokatur,

opinie w pełnym zakresie obejmującym zaburzenia preferencji seksualnych, szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa, zeznania świadków pokrzywdzonych oraz ocenę materiałów pornograficznych.

Zakres opiniowania

Opiniuję oraz prowadzę badania w następującym zakresie:

 • diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych (zaburzeń parafilicznych): opisanie sposobu, w jaki ewentualne zaburzenia preferencji seksualnych mogłyby wiązać się z dokonaniem czynów, których dokonała (lub o które jest podejrzewana) osoba badana, ustalenia preferencji seksualnych,

 • opisania roli tła osobowościowego oraz psychospołecznego, które mogło wpłynąć na uwarunkowania seksualności osoby badanej, w tym również uwarunkowań rozwojowych,

 • szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa,

 • oceny materiałów pornograficznych: ocena czy materiał pornograficzny zawiera treści z udziałem małoletnich (za pomocą skal dojrzałości płciowej), uszeregowanie oraz ocenę ilościową materiałów pornograficznych pod względem stopnia intensywności seksualizacji ofiar pornografii (za pomocą standaryzowanych skal psychologicznych), dokonanie typologii ilościowej i jakościowej materiałów pornograficznych,

 • oceny zeznań świadków pokrzywdzonych wraz z udziałem w przesłuchaniu świadków.

Atuty

Nie zgadzam się na używanie zdyskredytowanych przez naukę pseudotestów psychologicznych oraz na prowadzenie lakonicznych wywiadów z osobami badanymi, na podstawie których formułowane są krótkie, niemerytoryczne opinie. Formułując opinie, tam gdzie jest to możliwe, odwołuję się do aktualnych badań naukowych.

Prowadzę badania wyjazdowe

Badania przeprowadzane są w miejscu, w którym przebywa świadek, osoba osadzona lub tymczasowo aresztowana. Z tego powodu całkowity koszt opinii jest niższy niż w przypadku tradycyjnych badań wiążących się z koniecznością transportu osoby opiniowanej przez funkcjonariuszy do miejsca pracy biegłych sądowych. Unika się również kosztów i zasobów związanych z asystą funkcjonariuszy policji lub służby więziennej na czas badania. Jedynym kosztem dodatkowym jest zatem dojazd do miejsca prowadzenia badań wskazanego przez zleceniodawcę.

Wycena badań przed ich realizacją

Całkowity koszt przeprowadzenia badań i/lub wydania opinii przedstawiany jest przed rozpoczęciem badań, po wstępnym zapoznaniem się z charakterystyką sprawy oraz stopniem jej złożoności. Podawany koszt jest całościowy, tj. obejmuje - dojazd na miejsce prowadzenia badania, przeprowadzenie badań testowych, przeprowadzenie wywiadu psychologiczno-seksuologicznego, opis i interpretacja uzyskanych wyników, sformułowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej z przedstawieniem wniosków z badania, uzasadnieniem teoretycznym oraz odniesieniem się do wcześniejszych badań (jeżeli takie zostały przeprowadzone). Jeżeli badanie ma zostać przeprowadzone z dobranym psychologiem, to koszt badań uwzględnia również jego wynagrodzenie.

Ochrona materiałów oraz ochrona danych osobowych

Pełna ochrona powierzonych nam danych, w tym również ochrona danych osobowych.

 1. FileVault. Pracując z wynikami badań oraz tworząc opinie, wykorzystuję metodę pełnego szyfrowania dysków twardych, uniemożliwiającą dostęp do materiałów, nad którymi pracuję, osobom trzecim.

 2. Encrypto. Wyniki badań przesyłane w formie elektronicznej są szyfrowane za pomocą kluczy AES-256, hasła są natomiast wysyłane bezpośrednio do dyrekcji poszczególnych zleceniodawców.

 3. Plomby zabezpieczające. Wyniki badań przesyłane w formie papierowej są przed wysyłką oznaczane i zaplombowane do czasu otwarcia przez zleceniodawcę.

 4. Zaszyfrowane nośniki danych. Wyniki badań przesyłane w formie elektronicznej na nośniku danych są przed wysyłką szyfrowane, a hasło, dla bezpieczeństwa danych, jest przesyłane odrębną drogą.

Opiniowanie zespołowe

Standardowo przyjmowane zlecenie jest prowadzone przez jedną osobę. Na życzenie wnioskodawcy możliwe jest przeprowadzenie badań z dobranym psychologiem (zob. współpraca) oraz wydanie wspólnej opinii w danej sprawie.

Jestem osobą prywatną, czy mogę wystąpić o opinię w mojej sprawie?

Tak, prowadzę również badania na zlecenie osób prywatnych, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach.

Wiarygodność

Kiedy badanie prowadzone jest na zlecenie osoby prywatnej, konieczne jest wyrażenie zgody na przesłanie opinii do organu prowadzącego dane postępowanie - bez względu na wynik opinii. W ten sposób unikana jest sytuacja, w której osoby prywatne przedstawiają przed wymiarem sprawiedliwości jedynie te opinie, które są korzystne z ich punktu widzenia.

Wynik opinii

Należy pamiętać o tym, że wynik badania psychologiczno-seksuologicznego na zlecenie samej osoby badanej (w przeciwieństwie do badań zleconych przez sąd lub prokuraturę) może nie zostać uznany przez sędziego prowadzącego daną sprawę. Wyniki opinii mogą przynieść następujące skutki dla toczącej się sprawy:

 • Mogą być "pozytywne" - kiedy opinia będzie zawierała wnioski pozytywne z punktu widzenia osoby oskarżonej o dany czyn oraz jeżeli sąd dopuści dowód z opinii

 • Mogą być "negatywne" - kiedy opinia będzie zawierała wnioski negatywne z punktu widzenia osoby oskarżonej o dany czyn oraz jeżeli sąd dopuści dowód z opinii

 • Mogą być "neutralne" - kiedy opinia będzie zawierała wnioski negatywne lub pozytywne z punktu widzenia osoby oskarżonej o dany czyn oraz jeżeli sąd dopuści dowód z opinii

Pytania i odpowiedzi

Czego może dotyczyć zakres opinii?

Zakres opinii zależy od danej sprawy, może przykładowo dotyczyć zarówno diagnozy psychologiczno-seksuologicznej (w tym zaburzeń preferencji seksualnych) oraz oceny poprzednich opinii sądowo-seksuologicznych wydanych w danej sprawie.

Jak bardzo złożona jest opinia? Z jakich elementów składa się opinia?

Zakres opinii zależy od pytań stawianych przez osobę zlecającą wykonanie opinii. Formułowane opinie są wyczerpujące, zawierają pełny tok wnioskowania i uzasadnienia dla stawianych tez. Typowa opinia składa się z kilkunastu stron (od 10 do 20 - w zależności od złożoności problemu, dostępnej dokumentacji oraz zakresu pytań) i składa się z następujących części:

 • wprowadzenia zawierającego cel badań,

 • przeglądu dostępnej dokumentacji osoby badanej,

 • opisu przebiegu badania (badań przeprowadzonych na użytek opinii, np. wywiadu psychologiczno-seksuologicznego, wyniki badań testowych),

 • omówienie wyników z uzasadnieniem teoretycznym,

 • wniosków końcowych z udzieleniem odpowiedzi na pytania stawiane przez wnioskodawcę,

 • ograniczeń, które mogły wpłynąć na kształt ostatecznych wniosków, czy też strukturę wywiadu psychologiczno-seksuologicznego.

Nota biograficzna

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (spec. psychologia sądowa, psychologia kliniczna), jestem absolwentem studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii przy liście biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie, Katowicach, Siedlcach i Radomiu oraz kierownikiem grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych. Jestem wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na UO Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach badań do doktoratu prowadziłem badania psychologiczno-seksuologiczne kilkudziesięciu osób skazanych w kilkunastu polskich zakładach karnych. Uzyskałem uprawnienie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jestem w trakcie realizacji dwóch doktoratów - w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w dziedzinie nauk medycznych (badania dot. charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych) oraz na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (badania dot. zastosowania technologii informacyjnych w analizie materiałów pornograficznych z udziałem dzieci). Jestem autorem 35 artykułów naukowych oraz rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych. Za aktywność naukową zostałem trzykrotnie wyróżniony Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Współpraca

Tomasz Gorajski

Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie w zakresie opiniowania psychologiczno-seksuologicznego zdobywałem pracując w Zakładzie Karnym na Oddziale Terapeutycznym dla sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej, gdzie przez okres 6 lat zajmowałem się opiniowaniem oraz psychoterapią grupową i indywidualną sprawców przestępstw seksualnych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. Obecnie zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych w Starogardzie Gdańskim.

Agnieszka Zaraska

Jestem psychologiem, w trakcie certyfikacji drugiego stopnia studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Praktyki zawodowe odbywałam w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując z osobami doznającymi przemocy w Stowarzyszeniu Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia oraz Poradni dla Osób w Kryzysie Emocjonalnym Instytutu Psychologii Zdrowia, gdzie prowadziłam min. szkolenia z zakresu psychologii przemocy. Obecnie zajmuję się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej osób dorosłych w ramach prywatnej praktyki terapeutycznej.

Dane kontaktowe

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

tel. 510 504 305

e-mail: wojciechoronowicz@gmail.com