Pierwsze polskie aplikacje do automatycznej detekcji treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Bezpłatne, udostępniane funkcjonariuszom policji, prokuratury, biegłym sądowym oraz badaczom.

xFenrirAI

Pełna detekcja i klasyfikacja treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci z oceną wieku, stopnia seksualizacji oraz z adaptacyjnym wyjaśnieniem dokonywanej klasyfikacji.

sFenrirAI

Szybka klasyfikacja treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci działająca jak antywirus. Po prostu wybierz folder do przeskanowania a aplikacja sama wybierze zdjęcia z CSAM.

mFenrirAI

Błyskawiczna detekcja treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci oraz identyfikacja istotnych obszarów ciała. Dokonaj oceny bezpośrednio z aparatu lub biblioteki urządzenia.

xFenrirAI

System Linux

Bieżąca wersja v. 1.0

5. sieci neuronowych (ax1-ax4, aod 1.8)

Identyfikacja klasowo-obiektowa

Pełna wyjaśnialność

Dynamiczny algorytm grad-CAM

sFenrirAI

System Windows

Bieżąca wersja v. 1.7

Sieć as 2.16

Identyfikacja klasowa

Podstawowa wyjaśnialność

Brak grad-CAM

mFenrirAI

System iOS / iPadOS

Bieżąca wersja v. 2.7.2

Sieć am 1.2, aOD 1.8, as2.16

Identyfikacja klasowo-obiektowa

Częściowa wyjaśnialność

Brak grad-CAM

Sieci neuronowe są tak dobre, jak dane, które zostały użyte do ich wytrenowania.

Sieć as2.16

Dokładność 98%

(dla klasyfikacji CSAM)

Sieć as pozwala na dokonanie automatycznej klasyfikacji czterech kategorii zdjęć - treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci, osób dorosłych, osób niepodejmujących aktywności seksualnej oraz pozostałych zdjęć. Zapewnia najwyższą dokładność klasyfikacji, ale działa najwolniej, dlatego znajduje zastosowanie w aplikacji desktopowej sFenrirAI.

Sieć aOD1.8

I/U 50 do 83%

(w zależności od ocenianego elementu ciała)

Sieć aOD pozwala na dokonanie automatycznej detekcji cech anatomicznych widocznych na zdjęciu lub filmie - od detekcji całej sylwetki, po poszczególne cechy dojrzałości płciowej (osobno dla chłopców/mężczyzn i dziewcząt/kobiet) oraz "nałożenie" ich na oceniane zdjęcie. Z tych powodów sieć aOD znajduje zastosowanie w aplikacji mobilnej mFenrirAI.

Sieć am1.1

Dokładność 88%

(dla klasyfikacji CSAM)

Sieć am to "odchudzona" wersja sieci as, która pozwala na dokonanie predykcji do jednej z trzech klas zdjęć. Predykcja, porównaniu do sieci as, jest kilkukrotnie szybsza, sam model waży o 99% mniej, dokładność klasyfikacji jest jednak wyraźnie niższa. Sieć am znajduje zastosowanie w aplikacji mobilnej mFenrirAI.

Źródło danych: Vitorino, P., Avila, S., Perez, M., & Rocha, A. (2018). Leveraging deep neural networks to fight child pornography in the age of social media. Journal of Visual Communication and Image Representation, 50, 303-313. Zobacz tutaj.

Aplikacje FenrirAI wykorzystują najlepsze modele uczenia maszynowego do identyfikacji treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. 

Po raz pierwszy materiał treningowy (zdjęcia, na których sieć się uczy) został zweryfikowany zgodnie z wiedzą antropologiczną, seksuologiczną, psychologiczną oraz informatyczną.

Sieci są dostosowane do polskiego wymiaru sprawiedliwości, zostały nauczone materiałów pornograficznych, do których dostęp uzyskiwali sprawcy przestępczości seksualnej w Polsce. Wyniki nie są zatem "obciążone kulturowo", jak w przypadku innych programów.

sFenrirAI 👩‍💻

Wersja na komputery z systemem Windows

mFenrirAI 📱

Wersja na telefony z iOS

xFenrirAI 🖥️

Wersja na komputery z systemem Linux

1. Wybierz pojedyncze zdjęcie, które chcesz poddać analizie.

2. Uzyskaj predyckję modelu jednej z czterech klas różnicowanych przez model z informacją o prawdopodobieństwie klasyfikacji oraz automatycznym dostosowaniem algorytmu wizualizującego kluczowe obszary zdjęcia dla sieci neuronowej.

3. Pamiętaj, że aplikacja może popełniać błędy przy dokonywaniu predykcji. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do analizowane materiału dowodowego, prześlij go również do późniejszej oceny przez biegłego. 

Windows 7+ / iOS 15+

ok. 500 zdjęć w 30 sekund

Skanowanie całego dysku

Istotne informacje 👮🏻👮🏻‍♂️

Aplikacje Fenrir nie są certyfikowane (podobnie jak certyfikowane są przykładowo urządzenia do pomiaru prędkości), dlatego detekcja dokonywana przez aplikacje nie może stanowić dowodu w sprawie. Funkcjonalność aplikacji sprowadza się do ułatwienia pracy funkcjonariuszy oraz biegłych, jednak ich nie zastępują. Efekty pracy programu muszą podlegać weryfikacji przez osobę użytkującą program. Dodatkowo po zidentyfikowaniu materiałów mogących stanowić treści pokazujących seksualne wykorzystywanie dzieci konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego, aby potwierdzić, że zabezpieczony został materiał z udziałem małoletnich.

Cykl publikacji naukowych

Badania stanowiące podstawę do aplikacji FenrirAI były pierwszymi tego typu, które zostały przeprowadzone w Polsce. 

W toku prowadzonych badań trenowano wiele modeli uczenia maszynowego, badano ich najlepsze hiperparametry, dostosowywano architektury sieci neuronowych, aby końcowe rozwiązanie było zgodne z przygotowanymi regulacjami Unii Europejskiej (AIA; 2022), w szczególności aby klasyfikacja ta była wytłumaczalna dla ekspertów z dziedziny nauk prawnych.

Wszystkie publikacje dostępne są w otwartym dostępie. Rejestracja nie jest wymagana, nie trzeba opłacać dostępu do artykułów.

Minimalne wymagania techniczne

mFenrir

System operacyjny: Apple iOS 15 lub Apple iPadOS 15
Wymagania sprzętowe: iPhone 6s i nowsze, iPad Pro 12,9 cala 1. generacji i nowsze, iPad 5. generacji i nowsze.

xFenrir

System operacyjny: Apple macOS 13
Wymagania sprzętowe: Mac mini (2018+), iMac (2017+), MacBook Air (2018+), MacBook Pro (2017+).

sFenrir

System operacyjny: Windows 10/11
Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo (lub odpowiednik i nowsze) , karta graficzna z CUDA, pamięć min. 4 GB RAM.

Publikacje związane z projektem

Warunki korzystania z oprogramowania

Warunki korzystania z oprogramowania. Umowa licencyjna niewyłączna.

(ostatnia analiza zgodności z prawem 11.01.2023 r.)


ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza Umowa licencyjna (dalej „Umowa”) reguluje warunki korzystania na zasadach nieodpłatnej licencji niewyłącznej z oprogramowania (dalej „Oprogramowanie”), opracowanego i dostarczonego przez Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, NIP: 7492079530, REGON: 388340287, e-mail: oronowicz@icloud.com, tel. 510 504 305 (dalej „Licencjodawca” / „Autor”) - przez użytkownika tj. funkcjonariuszy policji, asesorów, prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, biegłych z zakresu antropologii oraz seksuologii (psycholodzy seksuolodzy oraz lekarze seksuolodzy), badaczy, którzy jako licencjobiorcy nieodpłatnie nabywają uprawnienie do korzystania z przedmiotowego oprogramowania na zasadach wyrażonych w niniejszej Umowie (dalej „Użytkownik”).

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Licencjodawca oświadcza, że opisane autorskie prawa majątkowe nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Licencjodawcę niniejszej Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

4. Przysługujące Licencjodawcy prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do Oprogramowania obejmują w szczególności kod i strukturę Oprogramowania, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, układ i dobór elementów, kompozycję, interface, grafikę oraz wszystkie opisy. Odrębne prawa autorskie przysługują Licencjodawcy w stosunku do dokumentacji, instrukcji i innych dokumentów udostępnianych Użytkownikowi wraz z Oprogramowaniem.

5. Wykonanie przez Licencjodawcę wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Licencjodawcę działalności.


§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby Umowy wprowadza się następujące definicje:

1. Oprogramowanie – programy komputerowe o nazwie „sFenrirAI”, „mFenrirAI”, „xFenrirAI” dostępne pod adresem strony internetowej www.oronowicz-jaśkowiak.pl;

2. Autor / Licencjodawca - Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, NIP: 7492079530, REGON: 388340287, e-mail: oronowicz@icloud.com, tel. 510 504 305;

3. Użytkownik / Licencjobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca”), korzystającą z Oprogramowania.


ROZDZIAŁ II - WARUNKI LICENCJI


§ 3. ZAKRES LICENCJI

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania jedynie na zasadach wyrażonych w Umowie i w zgodzie ze zdefiniowanym w niej zakresem i warunkami. Niniejsza Umowa nie skutkuje przeniesieniem przez Licencjodawcę przysługujących mu względem Oprogramowania praw autorskich na Użytkownika i w żadnym zakresie praw tych nie narusza.

2. Określone w niniejszej Umowie uprawnienie Użytkownika do korzystania z Oprogramowania (dalej „Licencja”) udzielone jest na czas nieokreślony, z ograniczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter licencji niewyłącznej.

3. Stosownie do przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) nie wymaga zezwolenia Licencjodawcy:

1) sporządzenie przez Licencjobiorcę kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem,

2) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie przesłanki określone poniżej:

a) czynności te dokonywane będą przez Licencjobiorcę lub przez osobę działającą w jego imieniu,

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Licencjobiorcy, a w szczególności Licencjodawca nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, mimo pisemnego zwrócenia się przez Licencjobiorcę o udostępnienie tych danych,

c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania,

d) informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi nie mogą być wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania, przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania, ani wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu Oprogramowania o istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.


§4. OGRANICZENIA LICENCJI

1. Użytkownik nie może udzielać sublicencji lub udostępniać w jakiejkolwiek formie Oprogramowania ani żadnej jego części osobom trzecim bez pisemnej zgody Licencjodawcy. 

2. Kod źródłowy Oprogramowania nie jest publicznie jawny. Użytkownik nie może bez zgody Licencjodawcy upubliczniać kodu Oprogramowania, w całości lub we fragmentach, w żadnej formie.

3. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania lub udostępniania – w tym w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie subskrypcji jako usługa dostępu do Oprogramowania, w tym w szczególności z zastosowaniem technologii Cloud („chmura”) - Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim - w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności dla jego wykorzystywania, używania, badania lub testowania.

4. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie rozwiązań i elementów zastosowanych w Oprogramowaniu jest zabronione, podobne jaki inne naruszenia praw autorskich Licencjodawcy określonych w Umowie. Dotyczy to także zakazu wykorzystywania, udostępniania i rozpowszechniania elementów, fragmentów i części Oprogramowania, w tym w szczególności: grafik, fotografii, zrzutów ekranu, animacji, dźwięków, czcionek, baz danych.

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 powyżej, Licencjobiorcy nie wolno, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia Licencjodawcy wyrażonego na piśmie:

1) trwale lub czasowo zwielokrotniać kodu Oprogramowania w całości lub w części,

2) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w jakichkolwiek innych zmian w kodzie Oprogramowania.


ROZDZIAŁ III – KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA


§5.

1. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości uzgadnia się, że w każdym wypadku okoliczność zainstalowania Oprogramowania i korzystania z niego przez Użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację treści Licencji oraz zgodę Użytkownika na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy.

2. Jeśli użytkownik końcowy nie wyraża zgody na zasady i warunki Umowy powinien niezwłocznie usunąć posiadane kopie Oprogramowania.


ROZDZIAŁ IV - PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY


§6.

1. Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczącej Oprogramowania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (email) zgodnie z § 11 poniżej oraz uzyskania informacji w przedmiocie obsługi Oprogramowania.

2. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcją.

3. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering), ani innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość kodu oprogramowania (w tym również do klasyfikacji nowych danych treningowych w celu wytrenowania nowej sieci neuronowej).

4. Licencjobiorca ma prawo do otrzymania nowych wersji Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową.


ROZDZIAŁ V - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


§7.

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania do celów zakładanych przez Użytkownika.

2. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania oraz jakiekolwiek skutki spowodowane modyfikacjami Oprogramowania dokonanymi przez Użytkownika lub osoby trzecie.

3. Oprogramowanie (i wszelkie jego aktualizacje) jest używane przez Użytkownika na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe odniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez Użytkownika Oprogramowania, w tym te spowodowane wadami i błędami Oprogramowania, a w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utracone przez Użytkownika informacje lub dochody, czy za powstałą dysfunkcjonalność innego oprogramowania wykorzystywanego dotychczas przez Użytkownika. 

4. W przypadku udostępnienia przez Licencjodawcę aktualizacji do Oprogramowania, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zainstalowania, jak również za skutki zaniechania w zainstalowaniu przedmiotowej aktualizacji przez Użytkownika.

5. Wypełniając kryterium technicznej solidności i bezpieczeństwa, zgodnie z treścią listy kontrolnej oceny godnej zaufania sztucznej inteligencji (Komisja Europejska przy wsparciu Grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. Sztucznej Inteligencji), oprogramowanie posiada datę ważności, po upływie której dalsze użytkowanie aplikacji nie jest możliwe. W celu dalszego użytkowania oprogramowania konieczne jest uzyskanie dostępu do nieodpłatnej aktualizacji.


ROZDZIAŁ VI - WYGAŚNIĘCIE LICENCJI


§ 8.

1. Umowa lub Licencja może zostać rozwiązana/unieważniona przez Licencjodawcę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i o ile Użytkownik uchybił tygodniowemu terminowi do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu zgodnego z Umową, wyznaczonego mu przez Licencjodawcę wraz ze wskazaniem nieprawidłowości, z zastrzeżeniem punktów poniższych.

2. Licencja wygasa w przypadku podjęcia przez Użytkownika próby usunięcia lub obejścia zabezpieczeń technicznych zastosowanych w Oprogramowaniu.

3. Licencja wygasa w przypadku całkowitego usunięcia Oprogramowania wraz ze wszystkimi kopiami przez Użytkownika, chyba że wina za ich usunięcie nie leży po stronie Użytkownika.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy bądź Licencji Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z Oprogramowania, odinstalować zainstalowane wersje Oprogramowania i usunąć trwale wszystkie pozostałe kopie, którymi dysponuje.

5. Licencja wygasa w przypadku zaprzestania świadczenia przez Autora Oprogramowania dalszych aktualizacji Oprogramowania.


ROZDZIAŁ VII - SPORY WYNIKAJĄCE Z UMOWY


§ 9.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją Umowy oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.  


ROZDZIAŁ VIII – POMOC


§ 10.

Strony ustalają, iż w sprawie pomocy w korzystaniu z Oprogramowaniem należy kontaktować się Licencjodawcą za pośrednictwem 

1) telefon 510 504 305,

2) poczty elektronicznej e-mail oronowicz@icloud.com.


ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 11.

1. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

Niniejsza Umowa stanowi pełne, jedyne i kompleksowe umowne uregulowanie relacji prawnych pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem w zakresie korzystania z Oprogramowania.

Privacy policy (Apple AppStore)

Aplikacja nie gromadzi danych dotyczących użytkowników, klasyfikowanych zdjęć, wyników klasyfikacji oraz innych danych umożliwiających identyfikację. Aplikacja wymaga uzyskania dostępu do aparatu urządzenia mobilnego, ponieważ za jego pomocą wykonywane są zdjęcia podlegające dalszej ocenie.

dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak built the mFenrirAI app as a Free app. This SERVICE is provided by dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service. If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at mFenrir unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to -. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

Log Data
I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory. This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers
I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security
I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy
I do not knowingly collect personally identifiable information from children. I encourage all children to never submit any personally identifiable information through the Application and/or Services. I encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or guardian to do so on your behalf).

Changes to This Privacy Policy
I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-09-04

Contact Us
If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at wojciechoronowicz@gmail.com.

Autorzy i podziękowania

🤖 Autor aplikacji & badań naukowych: 

📖 Superwizja badań naukowych:

❤️ Podziękowania za wszelką pomoc na różnych etapach rozwoju projektu, rekomendacje, konsultacje oraz pracę przy równolegle prowadzonych projektach: 

Jeżeli po wpisaniu hasła Twoja przeglądarka nie pozwala na wyświetlenie pytań i odpowiedzi, przejdź tutaj.

Materiały po autoryzacji

Jeżeli spełniasz wymagania dotyczące adresatów aplikacji Fenrir (udostępniane psychiatrom seksuologom, psychologom seksuologom, funkcjonariuszom policji i prokuratury), napisz wiadomość i uzyskaj bezpłatny dostęp do aplikacji (oronowicz@icloud.com).

Po autoryzacji uzyskasz również hasło umożliwiające wyświetlenie szczegółowej dokumentacji rozwiązania technologicznego, pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonalności narzędzia, jak również materiały dydaktyczne dotyczące funkcjonowania sieci neuronowych, podstaw matematycznych, etc. 

Materiały dydaktyczne zostały sfinansowane ze środków budżetowych, jako projekt badawczy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych, jako projekt badawczy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego.