Statystyczna analiza danych

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86. Budynek B. Sala 132.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności.

Wykłady i laboratoria prowadzone są stacjonarnie.

Zasady zaliczenia

  1. Na ostatnich laboratoriach odbędzie się kolokwium będące podstawą zaliczenia.

  2. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie odbędzie się kolokwium poprawkowe przed pierwszym terminem egzaminu.

  3. W przypadku niezaliczenia kolokwium w terminie poprawkowym przepada pierwszy termin egzaminu. W takim wypadku w sesji poprawkowej odbędzie się zarówno "trzeci termin" kolokwium, jak również drugi termin egzaminu. W przypadku braku zaliczenia kolokwium lub egzaminu przedmiot nie zostaje zaliczony.

  4. Aktywność na laboratoriach zapewnia połowę stopnia wyżej do zdanego kolokwium.

  5. Egzamin z treści poruszanych w ramach wykładów odbędzie się w sesji letniej, ocena z niego będzie podstawą do zaliczenia wykładów.

  6. W przypadku braku zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie, ale zaliczenia kolokwium, egzamin odbywa się w sesji poprawkowej.

  7. Oceny z laboratorium i wykładu są niezależne od siebie, tj. jedna ocena nie wpływa na drugą.

  8. Zaliczenie zajęć wiąże się z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej z części wykładowej oraz laboratoryjnej.