Sieci społeczne

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86. Budynek B2020. Sala B/132.

Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności.

Wykłady prowadzone są zdalnie, natomiast laboratoria stacjonarnie.

Zasady zaliczenia

  1. Na ostatnich laboratoriach odbędzie się kolokwium będące podstawą zaliczenia.

  2. W przypadku niezaliczenia kolokwium w pierwszym terminie odbędzie się kolokwium poprawkowe przed pierwszym terminem egzaminu.

  3. W przypadku niezaliczenia kolokwium w terminie poprawkowym przepada pierwszy termin egzaminu. W takim wypadku w sesji poprawkowej odbędzie się zarówno "trzeci termin" kolokwium, jak również drugi termin egzaminu. W przypadku braku zaliczenia kolokwium lub egzaminu przedmiot nie zostaje zaliczony.

  4. Aktywność na laboratoriach zapewnia połowę stopnia wyżej do zdanego kolokwium.

  5. Egzamin z treści poruszanych w ramach wykładów odbędzie się w sesji letniej, ocena z niego będzie podstawą do zaliczenia wykładów.

  6. W przypadku braku zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie, ale zaliczenia kolokwium, egzamin odbywa się w sesji poprawkowej.

  7. Oceny z laboratorium i wykładu są niezależne od siebie, tj. jedna ocena nie wpływa na drugą.

  8. Zaliczenie zajęć wiąże się z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej z części wykładowej oraz laboratoryjnej.