Aplikacja do oceny funkcjonowania poznawczego sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej z normami opartymi na 225 sprawcach przestępczości seksualnej.

Bezpłatna, udostępniana specjalistom w zakresie psychiatrii, psychologii i seksuologii.

 Wyniki służą do pomiaru funkcji wykonawczych, zdolności do wnioskowania oraz ogólnych możliwości poznawczych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Dzięki szerokiemu zakresowi badania KOG-SPS może być pomocny na etapie diagnozy sądowo-seksuologicznej (oceny aktualnego funkcjonowania poznawczego), czy też w ocenie funkcji poznawczych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej odbywających karę pozbawienia wolności.

Różne obszary poznawcze

KOG-SPS umożliwia dokonanie oceny funkcji poznawczych w grupie sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w kilku obszarach - związanych z wnioskowaniem, hamowaniem reakcji oraz czasem reakcji na bodźce. Zmodyfikowane skrypty zadań poznawczych bazują na znanych w psychologii poznawczej klasycznych eksperymentach, tj. Test Wieży z Hanoi, Test Wieży Londyńskiej, czy też Zadanie Stroopa.

Skrypty narzędzi poznawczych Inquisit

Wyniki narzędzi interpretowanych za pomocą KOG-SPS bazują na dostępnych skryptach Millisecond Test Library. Do przeprowadzenia badań wymagana jest standardowa licencja popularnego oprogramowania do prowadzenia badań psychologicznych Inquisit (są one udostępniane za darmo w ramach licencji Inquisit).

Łatwość obsługi

Wyniki zadań interpretowanych w KOG-SPS liczone są automatycznie a same zadania uruchamiane są na komputerze. Zadanie są proste w obsłudze dla osób badanych - jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań naukowych - nawet dla osób, które wcześniej nie korzystały z komputera.

KOG-SPS dostępny jest na wszystkie systemy operacyjne.

Windows

Windows XP/Vista/7/8/10/11

Apple macOS

Apple macOS 10.13+

Linux Ubuntu

Linux Ubuntu 18.04+

Jak uzyskać dostęp do aplikacji?

1. Przeczytaj i zaakceptuj warunki korzystania z programu. 2. Zapoznaj się z materiałami oraz publikacjami stanowiącymi podstawę opracowania norm. 3. Pobierz aplikację. 4. Wyślij wiadomość e-mail na adres kog-sps@oronowicz-jaśkowiak.pl zawierającą imię i nazwisko, numer PWZ / numer dyplomu w celu weryfikacji wykształcenia. W odpowiedzi otrzymasz hasło umożliwiające uruchomienie aplikacji. Twoje dane zostaną usunięte po weryfikacji, zob. więcej poniżej.

Ochrona danych osobowych

Dbamy o ochronę prywatności użytkowników. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej "RODO"), niniejsze oświadczenie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach, które przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, z siedzibą pod adresem ul. Anny 4/7, 47-200 Kędzierzyn-Koźle oraz adresem poczty elektronicznej kog-sps@oronowicz-jaśkowiak.pl

2. Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania oraz w celach informacyjnych (tj. uzyskanie hasła dostępu do aplikacji KOG-SPS po weryfikacji wykształcenia). Dane zostaną usunięte po dokonanej weryfikacji.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda wyrażona dobrowolnie poprzez kontakt za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kog-sps@oronowicz-jaśkowiak.pl. 

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

6. Prawa użytkowników

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Informacje dodatkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania.

W jaki sposób konstruowane było narzędzie?

Badania stanowiące podstawę opracowania KOG-SPS były największymi badaniami sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej przeprowadzone w Polsce.

Badania w 13 polskich zakładach karnych, 375 uczestników badania, 9 narzędzi badawczych.

Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Oleśnicy, Zakład Karny w Rawiczu, Zakład Karny w Głubczycach, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, Areszt Śledzczy Warszawa-Służewiec, Zakład Karny w Raciborzu, Oddział Zewnętrzny ZK w Kędzierzynie-Koźlu, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny w Siedlcach, Areszt Śledczy w Grójcu.

Cel naukowy

Określenie, które z wybranych charakterystyk psychologicznych istotnie różnicują osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od osób wykazujących parafilię.

Cel wdrożeniowy

Stworzenie narzędzia psychologicznego, które dzie wspierało proces diagnostyczny (różnicowanie między zaburzeniami preferencji seksualnych a brakiem tych zaburzeń).

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, z diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, bez diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, osadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

150 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, nieosadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

Aplikacja KOG-SPS jest dystrybuowana we współpracy z Kliniką Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (zobacz).

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2017-2021, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” (DI 16/003046) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (180.000 zł). Projekt realizowany był w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Kierownikiem projektu był dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, a opiekunem naukowym dr hab. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP.

Publikacje naukowe związane z projektem

Warunki korzystania z programu

Umowa licencyjna niewyłączna.

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza Umowa licencyjna (dalej „Umowa”) reguluje warunki korzystania na zasadach nieodpłatnej licencji niewyłącznej z oprogramowania (dalej „Oprogramowanie”), opracowanego i dostarczonego przez Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, NIP: 7492079530, REGON: 388340287, e-mail: oronowicz@icloud.com oraz Michała Lwa Starowicza (dalej „Licencjodawca” / „Autor”) - przez użytkownika tj. psycholodzy seksuolodzy oraz lekarze seksuolodzy, którzy jako licencjobiorcy nieodpłatnie nabywają uprawnienie do korzystania z przedmiotowego oprogramowania na zasadach wyrażonych w niniejszej Umowie (dalej „Użytkownik”).

2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania, wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Licencjodawca oświadcza, że opisane autorskie prawa majątkowe nie są obciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich a w szczególności, że zawarcie i wykonanie przez Licencjodawcę niniejszej Umowy nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

4. Przysługujące Licencjodawcy prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do Oprogramowania obejmują w szczególności kod i strukturę Oprogramowania, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, układ i dobór elementów, kompozycję, interface, grafikę oraz wszystkie opisy. Odrębne prawa autorskie przysługują Licencjodawcy w stosunku do dokumentacji, instrukcji i innych dokumentów udostępnianych Użytkownikowi wraz z Oprogramowaniem.

5. Wykonanie przez Licencjodawcę wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Licencjodawcę działalności.

§ 2. DEFINICJE

Na potrzeby Umowy wprowadza się następujące definicje:

1. Oprogramowanie – program komputerowy o nazwie „KOG-SPS”,

2. Autor / Licencjodawca - Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak prowadzący działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod firmą: ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, NIP: 7492079530, REGON: 388340287, e-mail: oronowicz@icloud.com; Michał Lew-Starowicz,

3. Użytkownik / Licencjobiorca – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Konsument”), a także osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (dalej „Przedsiębiorca”), korzystającą z Oprogramowania.

ROZDZIAŁ II - WARUNKI LICENCJI

§ 3. ZAKRES LICENCJI

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania jedynie na zasadach wyrażonych w Umowie i w zgodzie ze zdefiniowanym w niej zakresem i warunkami. Niniejsza Umowa nie skutkuje przeniesieniem przez Licencjodawcę przysługujących mu względem Oprogramowania praw autorskich na Użytkownika i w żadnym zakresie praw tych nie narusza.

2. Określone w niniejszej Umowie uprawnienie Użytkownika do korzystania z Oprogramowania (dalej „Licencja”) udzielone jest na czas nieokreślony, z ograniczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter licencji niewyłącznej.

3. Stosownie do przepisów art. 75 ust. 2 i 3 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) nie wymaga zezwolenia Licencjodawcy:

1) sporządzenie przez Licencjobiorcę kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z Oprogramowania, z zastrzeżeniem jednak, że kopia ta nie może być używana równocześnie z Oprogramowaniem,

2) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczenie jego formy, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi, pod warunkiem, że zostaną spełnione łącznie przesłanki określone poniżej:

a) czynności te dokonywane będą przez Licencjobiorcę lub przez osobę działającą w jego imieniu,

b) informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla Licencjobiorcy, a w szczególności Licencjodawca nie przekazał mu ich w odpowiednim terminie, mimo pisemnego zwrócenia się przez Licencjobiorcę o udostępnienie tych danych,

c) czynności te odnoszą się wyłącznie do tych części Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania,

d) informacje konieczne do osiągnięcia współdziałania Oprogramowania z innymi programami komputerowymi nie mogą być wykorzystane do innych celów niż osiągnięcie współdziałania, przekazane innym osobom, chyba że jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania, ani wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu Oprogramowania o istotnie podobnej formie wyrażenia albo do innych czynności naruszających prawa autorskie Licencjodawcy.

§4. OGRANICZENIA LICENCJI

1. Użytkownik nie może udzielać sublicencji lub udostępniać w jakiejkolwiek formie Oprogramowania ani żadnej jego części osobom trzecim bez pisemnej zgody Licencjodawcy. 

2. Kod źródłowy Oprogramowania nie jest publicznie jawny. Użytkownik nie może bez zgody Licencjodawcy upubliczniać kodu Oprogramowania, w całości lub we fragmentach, w żadnej formie.

3. Licencja nie obejmuje uprawnienia do odpłatnego lub nieodpłatnego rozpowszechniania, upubliczniania lub udostępniania – w tym w drodze użyczenia, najmu, dzierżawy, dalszej licencji, udostępniania w sieci do pobrania lub w formie subskrypcji jako usługa dostępu do Oprogramowania, w tym w szczególności z zastosowaniem technologii Cloud („chmura”) - Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim - w jakimkolwiek celu, w tym w szczególności dla jego wykorzystywania, używania, badania lub testowania.

4. Wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie rozwiązań i elementów zastosowanych w Oprogramowaniu jest zabronione, podobne jaki inne naruszenia praw autorskich Licencjodawcy określonych w Umowie. Dotyczy to także zakazu wykorzystywania, udostępniania i rozpowszechniania elementów, fragmentów i części Oprogramowania, w tym w szczególności: grafik, fotografii, zrzutów ekranu, animacji, dźwięków, czcionek, baz danych.

5. Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 powyżej, Licencjobiorcy nie wolno, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia Licencjodawcy wyrażonego na piśmie:

1) trwale lub czasowo zwielokrotniać kodu Oprogramowania w całości lub w części,

2) tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układu lub dokonywać w jakichkolwiek innych zmian w kodzie Oprogramowania.

ROZDZIAŁ III – KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA

§5.

1. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości uzgadnia się, że w każdym wypadku okoliczność zainstalowania Oprogramowania i korzystania z niego przez Użytkownika oznacza pełną i bezwarunkową akceptację treści Licencji oraz zgodę Użytkownika na przestrzeganie wszystkich warunków niniejszej Umowy.

2. Jeśli użytkownik końcowy nie wyraża zgody na zasady i warunki Umowy powinien niezwłocznie usunąć posiadane kopie Oprogramowania.

ROZDZIAŁ IV - PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§6.

1. Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczącej Oprogramowania pomocy technicznej od Licencjodawcy drogą elektroniczną (email) zgodnie z § 11 poniżej oraz uzyskania informacji w przedmiocie obsługi Oprogramowania.

2. Licencjobiorca ma obowiązek korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, funkcjonalnością oraz instrukcją.

3. Licencjobiorca nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani innych podobnych czynności (reverse engineering), ani innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość kodu oprogramowania (w tym również do klasyfikacji nowych danych treningowych w celu wytrenowania nowej sieci neuronowej).

4. Licencjobiorca ma prawo do otrzymania nowych wersji Oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową.

ROZDZIAŁ V - OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§7.

1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność Oprogramowania do celów zakładanych przez Użytkownika.

2. Licencjodawca nie odpowiada za nieprawidłowe funkcjonowanie Oprogramowania oraz jakiekolwiek skutki spowodowane modyfikacjami Oprogramowania dokonanymi przez Użytkownika lub osoby trzecie.

3. Oprogramowanie (i wszelkie jego aktualizacje) jest używane przez Użytkownika na jego wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe odniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie, a wynikające z niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy oraz wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania przez Użytkownika Oprogramowania, w tym te spowodowane wadami i błędami Oprogramowania, a w szczególności Licencjodawca nie odpowiada za utracone przez Użytkownika informacje lub dochody, czy za powstałą dysfunkcjonalność innego oprogramowania wykorzystywanego dotychczas przez Użytkownika. 

4. W przypadku udostępnienia przez Licencjodawcę aktualizacji do Oprogramowania, Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zainstalowania, jak również za skutki zaniechania w zainstalowaniu przedmiotowej aktualizacji przez Użytkownika.

ROZDZIAŁ VI - WYGAŚNIĘCIE LICENCJI

§ 8.

1. Umowa lub Licencja może zostać rozwiązana/unieważniona przez Licencjodawcę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy i o ile Użytkownik uchybił tygodniowemu terminowi do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu zgodnego z Umową, wyznaczonego mu przez Licencjodawcę wraz ze wskazaniem nieprawidłowości, z zastrzeżeniem punktów poniższych.

2. Licencja wygasa w przypadku podjęcia przez Użytkownika próby usunięcia lub obejścia zabezpieczeń technicznych zastosowanych w Oprogramowaniu.

3. Licencja wygasa w przypadku całkowitego usunięcia Oprogramowania wraz ze wszystkimi kopiami przez Użytkownika, chyba że wina za ich usunięcie nie leży po stronie Użytkownika.

4. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy bądź Licencji Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zaniechać dalszego korzystania z Oprogramowania, odinstalować zainstalowane wersje Oprogramowania i usunąć trwale wszystkie pozostałe kopie, którymi dysponuje.

5. Licencja wygasa w przypadku zaprzestania świadczenia przez Autora Oprogramowania dalszych aktualizacji Oprogramowania.

ROZDZIAŁ VII - SPORY WYNIKAJĄCE Z UMOWY

§ 9.

1. Wszelkie wynikłe spory w związku z realizacją Umowy oraz związane z nim roszczenia będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej oraz postępowania reklamacyjnego.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów, dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” - > „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Konsumentów jest sąd właściwy dla siedziby Konsumenta.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów Przedsiębiorców jest sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.  

ROZDZIAŁ VIII – POMOC

§ 10.

Strony ustalają, iż w sprawie pomocy w korzystaniu z Oprogramowaniem należy kontaktować się Licencjodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oronowicz@icloud.com.

ROZDZIAŁ IX - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11.

1. Prawem właściwym dla wykładni oraz stosowania niniejszej Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej Umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W przypadku takim Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, skutecznym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej odda zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia.

Niniejsza Umowa stanowi pełne, jedyne i kompleksowe umowne uregulowanie relacji prawnych pomiędzy Licencjodawcą a Użytkownikiem w zakresie korzystania z Oprogramowania.

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 lub macOS lub Linux Ubuntu.

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo / Apple M1 , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2022). KOG-SPS. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).